Splošni pogoji poslovanja Avtokampa Strunjan za pavšalne pogodbe

 1. Splošni pogoji poslovanja »Avtokamp Strunjan« za pavšalne pogodbe so sestavni del sklenjenih Pavšalnih pogodb o uporabi prostora za kampiranje v »Avtokamp Strunjan« (v nadaljevanju: Pavšalna pogodba) in se uporabljajo od 01.01.
 2. S sklenitvijo Pavšalne pogodbe stranka oz. Uporabnik Prostora, na katerem je postavljena počitniška prikolica, potrdi, da je prebral te splošne pogoje poslovanja, jih v celoti razume in v celoti sprejme.
 3. Pojmi, definirani v Pavšalni pogodbi, imajo enak pomen pojmom v teh splošnih pogojih poslovanja.
 4. Naslov kampa in kontaktni podatki: Avtokamp Strunjan, Strunjan 23, SI-6320 Portorož; telefon 05 678  20 76; naslov elektronske pošte: amd-piran@siol.net
 5. S sklenitvijo Pavšalne pogodbe in plačilom  letnega pavšala, pridobi Uporabnik v dogovorjenem času pravico uporabiti prostor v kampu in sicer do pet (5) oseb. Ob doplačilu (po veljavnem ceniku) je možno skleniti pogodbo za večje število oseb.
 6. Podatki za nakazilo letnega pavšala na transakcijski račun Ponudnika:
  • Imetnik računa: Avto-moto društvo »Pinko Tomažič« Piran, Strunjan 23, 6320 Portorož
  • Naziv banke: Intesa Sanpaolo Bank, Poslovalnica Lucija, Obala 114a, Portorož
  • Številka računa: SI56 1010 0003 4592 620
  • BIC (Swift): BAKOSI2X
  • Koda namena: OTHR
  • Sklic pri nakazilu: 00  številka prikolice
 7. Uporabnik je dolžan Ponudniku posredovati poimenski seznam petih (5) oseb, ki bodo bivale v počitniški prikolici po pavšalni ceni do datuma omenjenega na Seznamu oseb za Celoletni pavšal. Otroci do sedmega (7.) leta starosti ne štejejo v kvoto petih oseb. Seznam upravičenih oseb lahko Uporabnik posreduje osebno na recepciji kampa, po elektronski ali navadni pošti.
  Ponudnik zagotavlja najvišjo raven varovanja tako pridobljenih osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Zavezuje se, da bo tako pridobljene osebne podatke, uporabil izključno za namen, za katerega ga je pooblastil zakonodajalec in ga brez predhodnega pisnega soglasja posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval nobeni tretji osebi, razen v primeru, ki jih je dolžan posredovati na podlagi veljavne zakonodaje.
 8. Vse storitve, za katere ni izrecno navedeno v teh splošnih pogojih (npr. uporaba pralnega in sušilnega stroja, bivanje tretjih oseb, parkiranje), se zaračunajo po cenah, navedenih v ceniku za posamezno storitev, ki je objavljen na recepciji kampa.
 9. Vse cene so izražene v evrih. Evro je edino plačilno sredstvo na območju kampa.
  Ponudnik sprejema poleg gotovine tudi kreditne  in debetne  kartice. Drugih plačilnih sredstev (npr. čekov, bitcoinov), ne sprejema. Vse objavljene cene vključujejo DDV in morebitne druge dajatve.
  V kolikor se spremeni zakonodaja s področja obveznih dajatev (npr. DDV, okoljske dajatve, ki vplivajo na ceno posamezne storitve) si Ponudnik pridržuje pravico, da uskladi cene in o tem na vidnem mestu obvesti Uporabnike.
 10. Uporabniku je dovoljeno na Prostoru namestiti izključno premično opremo, ki se sestavi in razstavi oziroma lesen predprostor na lastno odgovornost.
  Brez dovoljenja Ponudnika na Prostoru ne sme postavljati naprav, ki ne pripadajo opremi za kampiranje.
  Na Prostoru Uporabniku ni dovoljeno kakršnokoli spreminjanje terena, izvajati zasaditev ali polagati plošč brez dovoljenja Ponudnika. Enako velja za katerikoli drug del zemljišča v kampu.
 11. Skladno z zakonskimi določili je Ponudnik dolžan voditi prijavno – odjavno evidenco prisotnosti oseb, ki bivajo v posamezni počitniški prikolici.
  Uporabnik je dolžan ob prihodu vseh oseb na njegov Prostor ,ki bodo prenočile na Prostoru, zagotoviti, da se te osebe prijavijo na recepciji  v skladu s predpisanim postopkom , ki je pojasnjen v Hišnem redu in je javno dostopen na recepciji kampa, in odjavijo ob odhodu iz kampa, ter tem osebam pojasniti, da so dolžne poravnati račun za bivanje po veljavnih cenah. Če te osebe ne poravnajo račun za bivanje, ga pokrije Uporabnik, s čimer se Uporabnik izrecno strinja.
 12. Uporabnik se zavezuje, da bo Ponudniku zagotovil dostop do Prostora z namenom nadzora nad evidentirano in dejansko prisotnostjo posameznih oseb na Prostoru. V primeru neskladja med prijavo in dejanskim stanjem v trenutku nadzora, sme Ponudnik takoj na mestu ugotovitve kršitve Uporabniku zaračunati bivanje neprijavljenih oseb po tedaj veljavnem ceniku, vključno s stroški, ki izhajajo iz kršitve.
  Ponudnik si pridržuje pravico, da občasno in kadarkoli vstopi na Prostor Uporabnika z namenom preveritve usklajenosti dejanske prisotnosti oseb , pri čem se zavezuje, da bo upošteval dostojanstvo in zasebnost oseb, tedaj prisotnih na Prostoru.
 13. Ponudnik (Avtokamp Strunjan) ne prevzame odgovornost za stanje inventarja v počitniški enoti v kampu.
 14. Če Uporabnik na Prostor pripelje domačo žival, jo je dolžan ob prihodu prijaviti, zagotoviti, da le-ta ne moti okolice. Lastniki psov so dolžni imeti pse na povodcu, z nagobčnikom in jih imeti na svojem prostoru privezane.  Lastniki so dolžni skrbeti za ustrezne higienske ukrepe, po opravljanju potrebe so dolžni počistiti za svojimi ljubljenčki. Ponudnik lahko zavrne bivanje živali v kampu.
 15. Ponudnik ima pravico kadarkoli enostransko prekiniti Pavšalno pogodbo, če Uporabnik (upravičenci iz seznama iz točke 9. splošnih pogojev oziroma druge osebe, ki bivajo na njegovem Prostoru) kljub več kot enkratnem opozorilu krši določila Hišnega reda Avtokampa Strunjan ali določila pavšalne pogodbe oz. splošnih pravil poslovanja kampa. Ponudnik v tem primeru ne vrača pavšala in je upravičen do povračila kakršnekoli škode, ki je nastala s kršenjem v tej točki navedenih določil.
 16. Ves čas obdobja, ko se nahaja počitniška prikolica na dogovorjenem Prostoru v kampu, za katero je sklenjena Pavšalna pogodba, se uporabljajo določila Pavšalne pogodbe, splošnih pogojev poslovanja in Hišnega reda.
 17. Uporabnik, upravičene osebe iz seznama iz točke 7. splošnih pogojev in druge osebe, ki se nahajajo na njegovem Prostoru, so v času bivanja oz. zadrževanja na celotnem področju kampa dolžne upoštevati vsa določila Hišnega reda kampa, ki se nahaja na recepciji kampa, ter vse oznake, ki so javno objavljene na območju kampa.

Uprava kampa

 

Strunjan, 01. Januar 2018