Voznik povratnik

Pogoji za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja

Vozniku, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti ali mu je bilo vozniško dovoljenje odvzeto, mora opraviti:

 • kontrolni zdravstveni pregled, na katerem zdravnik določi, da se mora udeležiti:
  • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali
  • rehabilitacijskega programa.
 • vozniški izpit, ko predloži potrdilo o udeležbi na določenem programu.
  Od 1. oktobra 2011 vozniku, ki mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi se mora udeležiti rehabilitacijskega programa.
Rehabilitacijski programi se delijo glede na strorjen prekršek:
 1. Za voznike, ki so strorili prekršek prehitre vožnje, prevožene rdeče luči in druge prekrške je namenjen program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.
 2. Za prekrške, ki so povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, pa so namenjeni naslednji programi:
  • ZDRAVSTVENI PREGLED S SVETOVANJEM,
  • EDUKACIJSKE DELAVNICE,
  • PSIHOSOCIALNE DELEVNICE,
  • PROGRAMI ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI
 • Edukacijske delavnice (najmanj 6 pedagoških ur), ki so namenjene osebam, pri katerih je bilo v kontrolnem pregledu ugotovljeno, da ne sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo pijejo, in je šlo v primeru vožnje in alkohola za enkratni dogodek, povezan z izjemno situacijo. Edukacijske delavnice zajemajo vsebine prometne psihologije, vsebine o varnosti cestnega prometa, tveganja zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil, vsebine o pomenu odgovornosti voznikov in so namenjena edukaciji voznikov. Njihov cilj je udeležence osvestiti glede vpliva alkoholana sposobnost za vožnjo. Delavnica vključuje tudi načrtovanje spremembe ravnanja glede alkohola in vožnje.
 • Psihosocialne delavnice (najmanj 17 pedagoških ur), ki so namenjene osebam, za katere se v kontrolnem pregledu ugotovi, da sodijo med tiste, ki tvegano in škodljivo pijejo. Program vključuje emocionalni pristop ter soočanje z možnimi posledicami in možnimi načini spreminjanja ravnanja v prometu glede vožnje pod vplivom alkohola. Poudarek je na vsebinah o varnosti cestnega prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, o odgovornosti voznikov ter o psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Cilj programa je sprememba ravnanja na podlagi izmenjave izkušenj, prepričanj in spreminjanja stališč, motivov, refleksije na preteklo ravnanje in načrtovanje sprememb vedenja v prihodnosti.
 • Program zdravljenja, ki je namenjen osebam, za katere se v kontrolnem pregledu ugotovi, da so odvisne od alkohola. Prostovoljno se lahko rehabilitacijskega programa udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola. Po zaključenem rehabilitacijskem programu se vozniku, enkrat v dveh letih, izbrišejo iz evidence 4 kazenske točke.
Obveznosti, ki Vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja:
 • Kontrolni zdravstveni pregled (velja 3 leta).
 • Dodatno usposabljanje Varna vožnja ali rehabilitacijski programi. Potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu ali varni vožnji velja tri mesece.
 • Tečaj CPP (opravite ga v avtošoli – velja 3 leta, 20 pedagoških ur). Termine tečajev CPP si lahko ogledate na spodnji povezavi.
 • Izpit prve pomoči (Rdeči križ – veljavnost je trajna). Kartico o opravljenem izpitu Prve pomoči dobite na enoti Rdečega križa, kjer ste izpit v preteklosti opravili.
 • Teoretični preizkus na Izpitnem centru  (veljavnost je 3 leta).

POZOR: Voznik povratnik, ko se priglasi na teoretični del na Upravni enoti Koper mora poleg zdravniškega spričevala o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu priložiti še dokazilo, da je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (za prehitre voznike) oziroma rehabilitacijskega programa (za voznike, ki so prekršek storili pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi), prvo pomoč in evidenčni karton vožnje.

 • Praktični del usposabljanja – vožnja (minimalno 20 moto ur).
 • Končni praktični preizkus znanja na Izpitnem centru.

Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki se pri vožnji vozila v cestnem prometu izkazuje z vozniškim dovoljenjem, ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati.